Strona główna


1999

Baron,J., Kandefer,S., Żukowski,W.Co-combustion of volatile aromatic hydrocarbons and gaseous fuels in a bubbling fluidized bed of inert particles, 16th International Symposium on Combustion Processes, Kazimierz Dolny, 1-5 August 1999, p.141, 1999

Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M.The Effect of Particle Size on Methane Oxidation in a Bubbling Fluidized Bed, 16th International Symposium on Combustion Processes, Kazimierz Dolny, 1-5 August 1999, p.85, 1999

Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Środa,B.The effect of combustible mixture composition on the oxidation of gaseous fuels in a bubbling fluidized bed , 16th International Symposium on Combustion Processes, Kazimierz Dolny, 1-5 August 1999, pp.86-87, 1999

Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W.Combustion of Gaseous Fuels in a Bubbling Fluidized Bed, First Mediterranean Combustion Symposium-99, Antalya, Turkey, 20-25 June, 1999, 1999

Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W.The role of local explosions in the formation of NOx During the combustion of gases in Bubbling fluidized beds, 16th International Symposium on Combustion Processes, Kazimierz Dolny, 1-5 August 1999, p.88, 1999

Kandefer,S.Zastosowanie ciepłowodów w technice grzewczej, Wentylacja i termoenergetyka w budownictwie ogólnym: Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zakopane-Kościelisko, 27-28 maja 1999 r., ss.123-129, 1999

Kandefer,S.Zastosowanie ciepłowodów w technice grzewczej, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 8, ss.39-41, 1999

Kandefer,S., Pilawska,M., Środa,B.Behavior of nitrogen oxides during the combustion of hydrocarbons in a bubbling fluidized bed combustor, Fifth International Conference on Technologies and combustion for a clean environment, Volume 1, 12-15 July, 1999, Centro Cultural de Belen, Lisbon-Portugal, Vol.1, ss.295-303, 1999

Rup,K., Wrona,J.Pomiar przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych, XVII Zjazd Termodynamików: Materiały konferencyjne, T.3, Zakopane, 6-11 września 1999, ss.1167-1176, 1999

Rup,K., Wrona,J.Sposób pośredniego pomiaru przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych, 1999

 

1998

Anthony,E.J., Bulewicz,E.M., Janicka,E., Kandefer,S.Chemical links between different pollutant emissions from a small bubbling FBC , Fuel, Vol.77, No.7, pp.713-728, 1998

Borelowski,M., Wołek,M., Wrona,J.Badania właściwości bezsmarowych skojarzeń ślizgowych dla sprężarek chłodniczych, Monografia 225: Wybrane zagadnienia ochrony powietrza w inżynierii cieplnej, Nr 225, ss.41-55, 1998

Kandefer,S.Instalacja odsiarczania spalin w PREFABECIE-NIEGOCIN, Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 9, ss.16-19, 1998

Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W.Warunki procesowe spalania gazu w płytkim złożu fluidalnym, XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, T.III, Procesy transportu ciepła, Procesy transportu masy, Reaktor i bioreaktory, Referaty plakatowe, Kraków-Muszyna 1998, ss.315-320, 1998

Kandefer,S., Środa,B.Emisja NOx przy spalaniu LGP w złożu fluidalnym, Czasopismo Techniczne [Ser.] B. Budownictwo, Z.5-B, ss.1-11, 1998

 

1997

Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M.Natural Gas Combustion in a Bed of Sand, Proceedings of the 14-th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Ed. F.D.S. Preto, ASME, 11-14 May Vancouver, Canada, Vol.2, pp.1103-1110, 1997

Kandefer,S., Żukowski,W.Możliwości ograniczenia emisji NOx i SO2 z kotłów fluidalnych małej mocy, III Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, 2-5 grudzień Warszawa, T.I, ss.291-298, 1997

Pilawska,M., Kandefer,S.Gaseous Fuels Combustion in Fluidized Bed, Fourth International Conference on Combustion Technologies for a Clean Environment, Conference Proceedings, 7-10 July Lisbon, Portugal, Vol. I, pp.16.1, 1-7, 1997

Pilawska,M., Kandefer,S., Bulewicz,E.M.Combustion of Natural Gas in a Fluidized Bed of Lime, 15-th International Symposium on Combustion Processes, The Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences, 8-12 September Zakopane, p.54, 1997

 

1996

Bulewicz,E.M., Kandefer,S.Incineration of Oily Wastes in Small Fluidized Bed Combustion, International Conference - Analysis and Utilisation of Oily Wastes, AUZO'96, Technical University of Gdańsk, Proceedings of the Conference, Vol. I, pp.236-241, 1996

Rup,K., Wrona,J.Pomiary lokalnego współczynnika przenikania cieplnej przez ściankę rurki wymiennika, Czasopismo Techniczne Seria Mechanika, Z.2, 1996

Rup,K., Wrona,J., Wais,P.Wyznaczanie przewodności cieplnej ortotropowej ścianki rurki, Konferencja Naukowa - Janowice Wydawnictwo Jubileuszowe Politechniki Krakowskiej, 1996

 

1995

Bulewicz,E.M., Janicka,E., Kandefer,S.The effect of Ca-based SO2 sorbents on NOx emission from a small bubbling FBC, 14-th International Symposium on Combustion Processes, The Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Science, Częstochowa, 26-29 September, p.57, 1995

Bulewicz,E.M., Janicka,E., Kandefer,S.Spalanie w paleniskach fluidalnych - efekty chemiczne, Konferencja Naukowa: Nowe kierunki w Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Streszczenia materiałów posterowych, 20 październik Kraków, ss.24-25, 1995

Bulewicz,E.M., Pilawska,M., Kandefer,S.NOx emissions from bubbling fluidized beds burning gaseous fuels, 14-th International Symposium on Combustion Processes, The Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Science, Częstochowa, 26-29 September, p.58, 1995

Kandefer,S.Odsiarczanie spalin w kotłach płomienicowo - płomieniówkowych, Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 7, ss.7-8, 1995

Kandefer,S., Pilawska,M.Fluidized-bed combustion of gaseous fuels, Third International Conference on Combustion Technologies for a Clean Environment, Lisbon, 3-6 July, Portugal, Vol. II, 29.4, pp.22-28, 1995

Pilawska,M., Kandefer,S.The combustion of natural gas in a small bubbling fluidized bed at atmospheric pressure, 14-th International Symposium on Combustion Processes, The Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Science, Częstochowa, 26-29 September, p.62, 1995

Rup,K., Wrona,J.Pomiar czułości przepływomierza cieplnego, VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Metrologia w Technikach Wytwarzania, Rzeszów, 1995

Rup,K., Wrona,J.Sposób wyznaczania współczynnika wnikania ciepła na powierzchni rurek wymiennika, Materiały IX Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, T.II, Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Augustów, 1995

 


Strona główna