Strona główna


                2013

Woynarowska Amelia, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław, Żukowski Witold: Charakterystyka procesu spalania odpadów elektronicznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym / Combustion of electronic waste in the reactor with bubbling fluidized bed, Przemysł Chemiczny, Nr 6/Vol.92, ss.997-1005, 2013

Olek Małgorzata, Baron, Jerzy, Żukowski Witold: Thermal decomposition of selected chlorinated hydrocarbons during gas combustion in fluidized bed, Chemistry Central Journal, 11 p., 2013

Baron Jerzy, Berkowicz Gabriela, Żukowski Witold, Kandefer Stanisław, Szarlik Stefan, Zielecka Maria, Wielgosz Zbigniew, Jamanek Dariusz: Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu przemysłowego katalizatora żelazowo-chromowego TZC-3/1 / Synthesis of 2,6-dimethylphenol in a catalytic fluidized bed of industrial iron-chromium catalyst, Przemysł Chemiczny, Nr 5/Vol.92, ss.853-858, 2013

Baron Jerzy, Berkowicz Gabriela, Żukowski Witold, Kandefer Stanisław: Metoda ciągłego pomiaru składu mieszaniny poreakcyjnej podczas syntezy 2,6-dimetylofenolu / A method for continuous studying the reaction mixture composition during synthesis of 2,6-dimethylphenol, Przemysł Chemiczny, Nr 6/Vol.92, ss.1067–1074, 2013

Olek Małgorzata, Kandefer Stanisław, Kaniowski Wiesław, Żukowski Witold, Baron Jerzy: Charakterystyka procesu spalania łupków węglowych w reaktorze ze stacjonarnym złożem fluidalnym, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca Międzyzdroje, ss.55-58, 2013

Olek Małgorzata, Baron Jerzy, Żukowski Witold: Mineralizacja odpadów kostnych w reaktorze fluidyzacyjnym / Mineralization of waste bone in a fluidized bed reactor, Przemysł Chemiczny, Nr 6/Vol.92, ss.991-996, 2013

Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata: Popioły ze spalania materiałów kompozytowych jako źródło metali, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca Międzyzdroje, ss.117-120, 2013

Woynarowska Amelia, Baron Jerzy, Żukowski Witold, Kandefer Stanisław: Termiczny rozkład obwodów drukowanych pochodzących ze zużytego sprzętu cyfrowego domowego użytku w reaktorze z pęcherzowym, inertnym złożem fluidalnym, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca Międzyzdroje, ss.121-124, 2013

Prymon Marek, Wrona Jan: Obieg Stirlinga jako alternatywa w budowie urządzeń chłodniczych / Stirling cycle as an alternative in the construction of refrigeration devices, Czasopismo Techniczne. Środowisko 4-Ś, z.28, ss.157-165, 2013

Woynarowska Amelia, Baron Jerzy, Żukowski Witold, Kandefer Stanisław: Badanie dynamiki oraz emisji gazów spalinowych podczas wysokotemperaturowej termicznej dekompozycji elementów zużytych telefonów komórkowych w reaktorze fluidyzacyjnym, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca Międzyzdroje,  ss.125-128, 2013

Kowarska Beata, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław, Żukowski Witold: Incineration of municipal sewage sludge in a fluidized bed reactor, Engineering, Nr 1A/Vol. 5, pp.125-134, 2013

 

2012

Kowarska Beata, Baron Jerzy, Żukowski Witold, Zabagło Jadwiga, Olek Małgorzata: Low-Emission Combustion In a Fluidised Bed Reactor / Spalanie niskoemisyjne w reaktorze ze złożem fluidalnym, Ecological Chemistry and Engineering A, Vol.19, ss.649-657, 2012

Kowarska Beata, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław, Żukowski Witold: Spalanie komunalnego osadu ściekowego w reaktorze fluidyzacyjnym / Incineration of municipal sewage sludge I n a fluidized bed reactor, Przemysł Chemiczny, Nr 5/Vol.91, ss.816–822, 2012

Olek Małgorzata, Baron Jerzy, Żukowski Witold: Termiczny rozkład wybranych związków chloroorganicznych w procesie spalania gazu w złożu fluidalnym / Thermal decomposition of selected organochlorine compounds during gas combustion in fluidized bed, Przemysł Chemiczny, Nr 5/Vol.91, ss.912-919, 2012

Kowarska Beata, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław, Żukowski Witold: Oczyszczanie zużytego sorbentu bentonitowego w procesie spalania / Spent bentonite sorbent cleaning in combustion process, Czasopismo Techniczne. Środowisko 1-Ś, z.4, ss.129-143, 2012

Porzuczek Jan: Identyfikacja modelu dynamiki paleniska fluidalnego małej mocy / Dynamic model identification of the low-power fluidized bed boiler, Czasopismo Techniczne. Środowisko 1-Ś, z.4, ss.157-170, 2012

Porzuczek Jan: Optymalizacja pracy paleniska fluidalnego w warunkach niestacjonarnych, Monografia. Inżynieria Środowiska, nr 405, Nr 405, 118 s., 2012

Kandefer Stanisław, Pilawska Małgorzata, Bulewicz Elżbieta M.: Unexpected Observations During Laboratory Experiments Relevant to FBC Processes, 34th International Symposium on Combustion, W1P127, p.127, 2012

Prymon Marek, Wrona Jan, Zborowski Andrzej: Symulacja opromieniowanego wymiennika ciepła do zastosowań w aparacie do badań zużycia erozyjnego / A simulation of a radiated heat exchanger for application in an apparatus for erosion wear testing, Problemy eksploatacji - Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Maintenance Problems, Nr 2, ss.133-144, 2012

Kozioł Stanisław, Zborowski Andrzej, Wojtas Kazimierz, Wrona Jan: Koncepcja systemu do badania sprawności i bezpieczeństwa wentylacyjnych układów odzysku ciepła / The concept of the system for testing the efficiency and safety of the ventilation systems for heat recuperation, Problemy eksploatacji - Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Maintenance Problems, Nr 1, ss.57-68, 2012

Baron Jerzy, Berkowicz Gabriela, Kandefer Stanisław, Żukowski Witold, Szarlik Stefan, Zielecka Maria, Wielgosz Zbigniew, Jamanek Dariusz: The choice of the fraction of iron-chromium catalyst powder providing the correct fluidization process, VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych : Sympozja i Konferencje KKMU, ss.3-12, 2012

Woynarowska Amelia, Żukowski Witold, Kandefer Stanisław: The thermal treatment of waste mobile phones in a bubbling fluidized bed, VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych : Sympozja i Konferencje KKMU, ss.833-843, 2012

Berkowicz Gabriela, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław, Żukowski Witold, Szarlik Stefan, Zielecka Maria, Wielgosz Zbigniew, Jamanek Dariusz: Determination of minimum fluidization velocity of the iron-chromium catalyst TZC3/1 as a fundamental task for the further design of synthesis in fluidized-bed catalytic reactor, Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : Część 4 - Nauki Inżynieryjne, Tom I, Część 4, ss.86-93, 2012

Kowarska Beata, Żukowski Witold, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław: Wpływ materiału złoża na konwersję tlenków azotu podczas dwustrefowego spalania paliwa alternatywnego, 7 Kongres Technologii Chemicznej : Chemik Suplement, Nr 7, s.336, 2012

Woynarowska Amelia, Żukowski Witold, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław: Termiczna obróbka odpadów elektronicznych różnego pochodzenia w złożu fluidalnym, 7 Kongres Technologii Chemicznej : Chemik Suplement, Nr 7, s.388, 2012

Baron Jerzy, Berkowicz Gabriela, Kandefer Stanisław, Żukowski Witold, Szarlik Stefan, Zielecka Maria, Wielgosz Zbigniew, Jamanek Dariusz: Badanie fluidyzacji proszków przemysłowego katalizatora TZC-3/1 oraz jego zastosowanie jako złoża fluidalnego do syntezy 2,6-dimetylofenolu, 7 Kongres Technologii Chemicznej : Chemik Suplement, Nr 7, s.396, 2012

 

2011   

Prymom Marek, Wrona Jan: Współczesne zastosowanie maszyn Stirlinga, Rynek Instalacyjny, Nr 12, ss.29-32, 2011

Prymom Marek, Wrona Jan: Analiza ekonomiczna wykorzystania agregatu kogeneracyjnego zbudowanego z wykorzystaniem silnika Stirlinga / Economic Analysis of the Use of Co-Generation Unit with Stirling Engine, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 5/Vol.42, ss.190-193, 2011

Gryglaszewski Piotr: Onitschówka w Tarnowie. Od podmiejskiego dworu do muzeum Etnograficznego., 128 s., 2011

Kandefer Stanisław: Ciepłowodowe panele grzewcze do ogrzewania ściennego / Heat-Pipe Wall Heating Panels, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 5/Vol.42, ss.199-201, 2011

Zabagło Jadwiga, Baron Jerzy, Kowarska Beata, Olek Małgorzata, Żukowski Witold: Recykling surowcowy glinu z opakowań wielomateriałowych / Raw material recycling of aluminium from multi-material packagings, Przemysł Chemiczny, Nr 5, ss.1080-1082, 2011

Żukowski Witold, Baron Jerzy, Kowarska Beata, Olek Małgorzata, Zabagło Jadwiga: Termiczna regeneracja ziem bielących w reaktorze fluidyzacyjnym / Thermal regeneration of bleaching earth in a fluidized bed reactor, Przemysł Chemiczny, Nr 5, ss.1107-1112, 2011

Porzuczek Jan: Model dynamiki kotła fluidalnego na potrzeby automatycznej regulacji temperatury czynnika roboczego / Model of Fluidized Bed Boiler Dynamics for Automatic Temperature Control of Working Medium, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 5/Vol.42, ss.215-216, 2011

Jarosiński Andrzej, Żelazny Sylwester, Żukowski Witold, Olek Małgorzata, Baron Jerzy, Zabagło Jadwiga, Fatyga Mirosław: Otrzymywanie prażonki cynkowej w procesie konwersji termicznej w piecu fluidalnym Cz.I. Modyfikacja procesu przeróbki koncentratu sfalerytowego / Production of roasted zinc concentrates by thermal treatment in fluidized bed. Part 1. Modification of magnesium removal and flotation of sphalerite concertrate, Przemysł Chemiczny, Nr 5/Vol.90, ss.809-813, 2011

Olek Małgorzata, Baron Jerzy, Zabagło Jadwiga, Żukowski Witold, Jarosiński Andrzej, Żelazny Sylwester, Fatyga Mirosław: Otrzymywanie prażonki cynkowej w procesie konwersji termicznej w piecu fluidalnym Cz.II. Badania kinetyczne w reaktorze fluidyzacyjnym / Production of roasted zinc concentrates by thermal treatment in fluidized bed Part 2. Kinetic studies on ZnS oxidation in fluidized bed reactor, Przemysł Chemiczny, Nr 5/Vol.90, ss.965-969, 2011

Baron Jerzy, Kowarska Beata, Żukowski Witold, Zabagło Jadwiga, Jankowski Dawid: Redukcja N2O i NO w dwustrefowym procesie spalania w reaktorze fluidyzacyjnym / Reduction of N2O and NO in two-zone combustion process in a fluidized bed reactor, Przemysł Chemiczny, Nr 7, ss.1290-1296, 2011

Kowarska Beata, Baron Jerzy, Żukowski Witold, Olek Małgorzata, Kandefer Stanisław: Recycling of bleaching earth in combustion process / Recykling ziemi bielącej w procesie spalania, Sympozja i Konferencje KKMU nr 6, Nr 6, ss.623-633, 2011

Woynarowska Amelia, Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata, Żelazny Sylwester, Żukowski Witold: Termiczna dekompozycja odpadów elektronicznych z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego / Thermal decomposition of electronic waste using fluidized-bed reaktor, Przemysł Chemiczny, Nr 7, ss.1412-1418, 2011

Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata, Zabagło Jadwiga: Instalacja do spalania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków / Installation for Incineration of Sewage Sludge In Small Sewage Treatment Plants, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 5/Vol.42, ss.174-176, 2011

Porzuczek Jan: Transfer function matrix model of the bubbling fluidized bed boiler, Archives of Thermodynamics, No.3/Vol.32, pp.245-261, 2011

 

            2010   

Porzuczek Jan: Optymalizacja regulatora temperatury złoża fluidalnego w kotłach małej mocy, Journal of Transdisciplinary Systems Science, Vol.14, Special Issue, ss.165-171, 2010

Baron Jerzy, Olek Małgorzata, Kowarska Beata, Zabagło Jadwiga, Żukowski Witold: Redukcja tlenku azotu (II) w strefie nadzłożowej reaktora fluidyzacyjnego / Reduction of nitric (II) oxide in a freeboard of fluidized bed reactor, Przemysł Chemiczny, Nr 4(89), ss.290-295, 2010

Kowarska Beata, Baron Jerzy, Żukowski Witold, Zabagło Jadwiga, Olek Małgorzata: Niskoemisyjne spalanie w reaktorze fluidyzacyjnym, V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych: Sympozja i Konferencje KKMU, Nr 5, ss.289-296, 2010

Zabagło Jadwiga, Baron Jerzy, Olek Małgorzata, Kandefer Stanisław, Żukowski Witold: Wykorzystanie kotła z paleniskiem fluidalnym do utylizacji odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, VII Konferencja: Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie: 15-18 czerwca Międzyzdroje, ss.45-48, 2010

Generowicz Agnieszka, Olek Małgorzata: Ocena ubytku masy, substancji organicznej oraz części palnych w procesie biodegradacji odpadów, VII Konferencja: Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie: 15-18 czerwca Międzyzdroje, ss.397-400, 2010

Żukowski Witold, Baron Jerzy, Kowarska Beata, Zabagło Jadwiga: N2O Conversion in Active and Chemically Inert Fluidized Bed, Environment Protection Engineering, Vol.36/Nr 3, ss.15-32, 2010

Generowicz Agnieszka, Olek Małgorzata: Assessment of the loss mass, organic sunstance and combustible elements in the waste biodegradation process, Polish Journal of Chemical Technology, Vol.12/Nr 2, pp.67-69, 2010

Zabagło Jadwiga, Baron Jerzy, Olek Małgorzata, Kandefer Stanisław, Żukowski Witold: The use of the fluidized bed boiler for the disposal of the multi-material packaging waste, Polish Journal of Chemical Technology, Vol.12/Nr 4, ss.19-21, 2010

Żukowski Witold, Englot Sylwia, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata: Reduction of Karbon Dioxide Emission Through Using Adsorption - Desorption Cycles in a Fluidised Bed Reaktor, Environment Protection Engineering, Vol.36/Nr 4, ss.47-56, 2010

 

            2009

Pilawska,M., Zhang,H., Hou,X.S., Lu,J.F.: Destruction of N2O over Different Bed Materials, Proceedings of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, pp.953-959, 2009

Baron Jerzy, Bulewicz Elżbieta M., Kandefer Stanisław, Pilawska Małgorzata, Żukowski Witold, Hayhurst Alan H.: Combustion of hydrogen in In bubbling fluidized bed, Combustion and Flame, Vol.156/No 5, p.975-984, 2009

Gryglaszewski Piotr: Dwór w Jeżowie. Szlacheckie gniazdo nad Białą Dunajcową, 128 s., 2009

Żukowski Witold, Englot Sylwia, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata: Reduction of Karbon Dioxide Emission Through Using Adsorption Desorption Cycles in a Fluidised Bed Reactor, Energy Efficiency and Air Pollutant Control Conference, Wrocław, 21-25 September, 16 ss., 2009

Zabagło Jadwiga, Żukowski Witold, Baron Jerzy, Olek Małgorzata: Stałe produkty spalania opakowań wielowarstwowych. Skład i możliwości wykorzystania, Materiały Kongresowe tom 2, Chemik 6 Suplement, VI Kongres Technologii Chemicznej, 21-25 czerwiec, Warszawa, Tom 6, ss.229-230, 2009

Połomska Joanna, Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata, Żukowski Witold: Thermal Decomposition of Polycarbonate in a Fuidised Bed Combustor, Recyklace Odpadů XIII, Vysoka Skola Banska-Technicka Univerzita Ostrava, pp.377-383, 2009

Żukowski Witold, Baron Jerzy, Bulewicz Elżbieta M., Kowarska Beata: An optical method of measuring the temperature in a fluidized bed combustor, Combustion and Flame, Vol.156/No 7, pp.1445-1452, 2009

Żukowski Witold, Baron Jerzy, Kowarska Beata, Zabagło Jadwiga: N2O Conversion in Active and Chemically Inert Fluidized Bed, Energy Efficiency and Air Pollutant Control Conference, Wrocław, 21-25 September, 27 pp., 2009

 

                2008

Żukowski Witold, Englot Sylwia, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata: Wykorzystanie procesów kalcynacji i karbonizacji złoża wapiennego w palenisku fluidalnym do oddzielenia CO2 ze spalin, Termodynamika w nauce i gospodarce, T. II, ss.668-675, 2008

Porzuczek Jan: Metoda autoadaptacji nastaw regulatora temperatury złoża wielopaliwowego kotła fluidalnego, XII International Conference Air Conditioning Protection & District Heating / Wrocław-Szklarska Poręba, 26-29 June, ss.385-390, 2008

Baron Jerzy, Olek Małgorzata, Żukowski Witold, Kandefer Stanisław: Thermal Utilisation of Rubber Wastes Containing Steel Elements, Chemistry for Agricultural : Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection, Vol.9, pp.44-57, 2008

Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata, Żukowski Witold, Baron Jerzy, Zabagło Jadwiga: Disposable Cellulose Packagings-Thermal energy Recovery Through Combustion Inside a Bubbling Fluidised Bed, Chemistry for Agricultural : Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection, Vol.9, pp.99-113, 2008

Porzuczek Jan: Korekcja właściwości dynamicznych czujnika temperatury złoża fluidalnego, SYSTEMS Journal of Transdisciplinary Systems Science, Vol.13, Special Issue 2/2, pp.98-104, 2008

Żukowski Witold, Baron Jerzy, Zabagło Jadwiga, Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata: Recovery of aluminium from multi-component packaging using a fluidised bed reactor, Polish journal of Chemical Technology, Vol.10 Nr 4, ss.40-44, 2008

Żukowski Witold, Englot Sylwia, Baron Jerzy, Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata: Reduction of carbon dioxide emission through the sorption in situ using a fluidised bed reactor, Polish journal of Chemical Technology, Vol.10 Nr 4, ss.45-48, 2008

Żukowski Witold, Baron Jerzy, Błaszczyk-Pasteczka Agata, Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata: Efekty spalania propanu w inertnym i aktywnym chemicznie złożu reaktora fluidyzacyjnego / Effects of burning propane in inert and chemically active fluidized beds, Przemysł Chemiczny, Nr 2, ss.215-218, 2008

Hou Xiangsong, Zhang Hai, Pilawska Małgorzata, Lu Junfu, Yue Guangxi: The formation of N2O during the reduction of NO by NH3, Fuel, Vol.87, p.3271-3277, 2008

Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata, Zabagło Jadwiga, Żukowski Witold: Emisja NOx w procesach spalania biomasy, XII International Conference Air Conditioning Protection & District Heating / Wrocław-Szklarska Poręba, 26-29 June, ss.213-218, 2008

Żukowski Witold, Baron Jerzy, Zabagło Jadwiga, Kandefer Stanisław, Olek Małgorzata: Zastosowanie procesów termicznych do przetwarzania opakowań wielowarstwowych zawierających aluminium, Termodynamika w nauce i gospodarce, T. II,, ss.660-667, 2008

 

Strona główna