Regulamin Biblioteki


 1. Zasady ogólne
  1. Biblioteka Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów zwana dalej Ś-5 wchodzi w skład Systemu Biblioteczno-Informacyjnego (SBI) Politechniki Krakowskiej, którego działanie określa Regulamin SBI, stanowiący załącznik nr 13 do Statutu PK
  2. Biblioteka Ś-5 gromadzi zbiory niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych zgodnie z profilem Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (jednostki PK), potrzebami jej pracowników naukowych i studentów oraz udostępnia je na miejscu i przez wypożyczanie na zewnątrz.
  3. Prawo do korzystania z biblioteki mają :
   1. Pracownicy Katedry Ś-5 na podstawie zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu (wypożyczenia i na miejscu),
   2. Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska PK na podstawie dowodu tożsamości oraz zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu (wypożyczenia i na miejscu),
   3. Doktoranci Wydziału Inżynierii Środowiska PK na podstawie dowodu tożsamości oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) (wypożyczenia i na miejscu),
   4. Studenci ostatnich lat I i II stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska PK na podstawie dowodu tożsamości oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) (wypożyczenia i na miejscu),
   5. Inne osoby na podstawie dowodu tożsamości wyłącznie na miejscu.
  4. Godziny otwarcia zamieszczone są w bieżących ogłoszeniach Biblioteki Ś-5.
  5. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych nie może naruszać warunków umów licencyjnych oraz zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z dnia 17 maja 2006 z późniejszymi zmianami).
 2. Zasady wypożyczania książek
  1. Warunkiem wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz jest posiadanie aktualnego konta czytelnika oraz czytelnie wypełniony rewers, potwierdzony własnoręcznym podpisem czytelnika.
  2. Otwarcie konta następuje na wniosek czytelnika, po przedłożeniu następujących dokumentów :
   1. Pracownicy PK - dowodu tożsamości oraz zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu,
   2. Doktoranci PK - dowodu tożsamości oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD),
   3. Studenci PK - dowodu tożsamości oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).
  3. Konto ważne jest przez cały rok akademicki (do 31 października każdego roku).
  4. Terminy i limity wypożyczeń :
   1. Pracownik Katedry może wypożyczyć maksymalnie 20 książek na okres 1 roku akademickiego i ich zwrot powinien nastąpić nie później niż 30 października następnego roku. Możliwa jest prolongata wypożyczenia po przedstawieniu wypożyczonych książek,
   2. Pracownik Wydziału WIŚ może wypożyczyć maksymalnie 5 książek na okres 6 miesięcy. Możliwa jest prolongata wypożyczenia po przedstawieniu wypożyczonych książek,
   3. Doktorant może wypożyczyć maksymalnie 5 książek i na okres 6 miesięcy. Możliwa jest prolongata wypożyczenia po przedstawieniu wypożyczonych książek,
   4. Student może wypożyczyć j maksymalnie 5 książek na okres 3 miesięcy. Możliwa jest prolongata wypożyczenia po przedstawieniu wypożyczonych książek.
  5. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu książek w terminie.
  6. Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za powierzone im książki. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy je zgłosić podczas odbioru książek z biblioteki.
  7. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych książek.
  8. Książek wypożyczonych w Bibliotece nie wolno przekazywać innym osobom lub instytucjom.
  9. W przypadku przetrzymania, zniszczenia, zagubienia lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów, a także nieprzestrzegania regulaminu, wobec użytkowników biblioteki mogą być stosowane regulaminowe sankcje :
   1. konieczność zwrotu egzemplarza tego samego lub nowszego wydania, albo zakupu wskazanych przez bibliotekę książek, czasopism itp. o ekwiwalentnej wartości,
   2. zawieszenie w prawach czytelniczych do czasu uregulowania zobowiązań,
 3. Zasady porządkowe
  1. Czytelnicy zobowiązani są do:
   1. pozostawiania, niezwłocznie po wejściu do biblioteki, legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości u dyżurnego bibliotekarza,
   2. zachowania ciszy i nie używania telefonów komórkowych,
   3. respektowania zakazu wnoszenia oraz spożywania napojów i posiłków,
   4. uzyskania zgody dyżurnego bibliotekarza na wnoszenie i użytkowanie laptopów, skanerów itp. urządzeń oraz na wynoszenie materiałów bibliotecznych poza bibliotekę.
  2. Korzystanie z Internetu na terenie Biblioteki Ś-5 dozwolone jest tylko w celach naukowych i edukacyjnych.
  3. Zabrania się wykorzystywania komputerów w celach: zarobkowych, mogących spowodować naruszenie praw autorskich, tworzenia, wyszukiwania, instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania komputerów.
 4. Przepisy końcowe
  1. Bibliotekarz, po uzyskaniu zgody Kierownika jednostki, może w wyjątkowych wypadkach odstąpić od regulaminu.
  2. Wątpliwości w interpretacji zapisów niniejszego regulaminu rozstrzyga Kierownika Katedry.

Kierownik Katedry
Kraków, 1 września 2018 r.