Zarządzenia …


ZARZĄDZENIE NR 16
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
znak R.0201-21/14

w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Zasady prowadzenia ewidencji publikacji pracowników PK stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.

§ 2

1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 r.


Załącznik do
ZARZĄDZENIA NR 16
Rektora Politechniki Krakowskiej
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zasady prowadzenia ewidencji publikacji pracowników PK

§ 1

1. Bibliografia Publikacji Pracowników PK (BPP) jest tworzona przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej (BPK) i ogólnie dostępna ze strony internetowej Biblioteki PK (www.biblos.pk.edu.pl).
2. BPP jest głównym źródłem informacji na PK o publikacjach pracowników Politechniki Krakowskiej.
3. BPP zawiera opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez pracowników PK w źródłach naukowych, popularno-naukowych i innych.
4. Elementem oceny osiągnięć naukowych pracownika PK są wyłącznie publikacje zarejestrowane w BPP w trybie określonym w niniejszych zasadach.

§ 2

1. Autorzy publikacji będący pracownikami PK są zobowiązani do ich samodzielnej rejestracji w bazie BPP oraz odpowiadają za ich prawidłową kwalifikację (w szczególności za poprawne określenie afiliacji). Przez poprawne wskazanie afiliacji uważa się wybór jednostki (z rozwijanej listy), do której publikacja jest przypisana.
2. Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla pracowników PK, którzy posiadają aktywne konto w BPK.
3. Po zarejstrowaniu publikacji jej opis bibliograficzny podlega weryfikacji i uzupełnieniu przez pracowników BPK.
4. Opis publikacji opublikowanych w Internecie będą weryfikowane na podstawie wskazanych przez autora danych źródłowych (link do strony, na której opublikowano rejestrowaną publikację z dostępem do jego tekstu).
5. Oryginał publikacji nieopublikowanej w Internecie (np. w wersji drukowanej, na CD lub na innym nośniku danych) należy niezwłocznie dostarczyć do BPK (Oddział Informacji Naukowej lub Oddział BPK na Wydziale Mechanicznym). Po opracowaniu opisu bibliograficznego oryginał publikacji jest zwracamy autorowi.
6. Biblioteka PK odpowiada za poprawność opisu bibliograficznego publikacji oraz formę prezentacji informacji o publikacji w BPP.
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych PK nadzorują rejestrowanie publikacji w BPP i dostarczanie oryginałów publikacji niedostępnych w Internecie do BPK.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak


POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 22 lutego 2011 r.
znak R.0201-14/11

w sprawie centralnej informacji o zasobach bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej

W celu rozszerzenia dostępu do informacji o zbiorach znajdujących się w systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Krakowskiej poza Biblioteką PK, polecam, co następuje:

1. Wszystkie książki (niezależnie od sposobu ich nabycia) wpisane do inwentarza bibliotek wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej (biblioteki wydziałów, instytutów, katedr, zakładów i jednostek pozawydziałowych) należy przekazać do Oddziału Zbiorów Zwartych BPK w celu ich skatalogowania w komputerowym systemie bibliotecznym.

2. Książki po skatalogowaniu zostaną zwrócone do właściwych bibliotek sieci.

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego polecenia służbowego są: ze strony bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego PK – odpowiedzialni za nie bibliotekarze lub pracownicy instytutów, ze strony BPK – kierownik Oddziału Zbiorów Zwartych.

4. Przekazywanie i odbiór książek odbywać się będzie zgodnie z procedurą „Katalogowanie książek bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej” opublikowaną w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK w zakładce „Procedury”.

5. Polecenie służbowe wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy książek nabytych przez biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego PK po 1 stycznia 2011 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak