Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry

Ecom-S Plus
Ecom-SG Plus
MRU VarioPlus
Aspirator dwukanałowy ASP-2 II
Chromatograf Gazowy GC/MS Clarius 50
Analizator Lotnych Związków Organicznych JUM
Automatyczny pyłomierz grawimetryczny Emiotest 2598

Ecom-S Plus

Pomiar:

 • pojedynczy, punktowy pomiar
 • pomiar wartości średnich
 • ciągły (krótkotrwały) pomiar emitowanych spalin

Opis: ...

(rozwiń)

Analizator składa się z sondy pomiarowej oraz jednostki w której wbudowane są filtry, zawór elektromagnetyczny, oddzielacz wody, pompa zasysająca spaliny o wydatku 2,5 l/min, oraz elementy pomiarowe. Urządzenie zawiera termoelement Ni-Cr/Ni do pomiaru temperatury spalin, o zakresie 0 - 600°C. Temperatura otoczenia mierzona jest półprzewodnikowym czujnikiem temperatury o zakresie 0 - 100°C. Do pomiaru O2 stosowane jest ogniwo elektrochemiczne spaleniowe, o zakresie 0 - 20,9 % objętości, o rozdzielczości 0,1 %. Z kolei CO, NO, SO2 mierzone są ogniwami elektrochemicznymi nie zużywalnymi, o zakresach 0 - 4000 ppm dla CO i SO2, dla NO o zakresie 0 - 1000 ppm, wszystkie charakteryzują się rozdzielczością 1 ppm. Czujnik ciśnienia pracuje na zasadzie mostka tensometrycznego o zakresie +/-20,00 hPa, z rozdzielczością 0,01 hPa

góra

Ecom-SG Plus

Pomiar:

 • ciągła w pełni automatyczna analiza emisji substancji szkodliwych w spalinach

Opis: ...

(rozwiń)

Ecom-SG Plus to rozbudowana wersja Ecoma-S Plus. Przyrząd pozwala na wielogodzinną permanentną analizę zanieczyszczeń. Sonda analizatora z uchwytem pistoletowym jest podgrzewana przy poborze próbek, w ogrzewanej głowicy sondy następuje wstępne filtrowanie gazu. Analizator mierzy temperaturę otoczenia termoparą PTC, o zakresie od 0 do 99°C, temperaturę gazu czujnikiem Ni/Cr-Ni, o zakresie od 0 do 1200°C. Za pomocą ogniw elektrochemicznych mierzone są CO, NO, NO2, SO2 mierzone są ogniwami elektrochemicznymi nie zużywalnymi, o zakresach 0 - 4000 ppm dla CO i SO2, dla NO o zakresie 0 - 2000 ppm, dla NO2 o zakresie 0 - 500 ppm, wszystkie charakteryzują się rozdzielczością 1 ppm.

góra

MRU VarioPlus

Pomiar:

 • stężenia: O2, CO2, CO, NO, NO2, SO2, CxHy
 • precyzyjny pomiar, umożliwiający regulację i kontrolę palenisk opalanych paliwami ciekłymi, gazowymi i stałymi

Opis: ...

(rozwiń)

Aparat składa się z sondy pomiarowej o dł. 300 mm, DN 10 mm, wymiennej rury sondy, 3,5 m długości węży poboru spalin i ciągu z przewodem kompensacji temperatury (NiCrNi), czujnika temperatury powietrza, odstojnika kondensatu z filtrem, pompy zasilającej, drukarki termicznej 80 mm, kabla zasilaj±cego oraz obudowy. Zakres temperatury sondy to 650°C do max. 800°C. Urządzenie wyposażone jest w elektrochemiczne ogniwo mierzące stężenia O2, CO, NO, NO2, SO2 z rozdzielczością 0,1 % dla O2 natomiast dla pozostałych związków nie przekracza 1 ppm. Do pomiaru CO2 oraz HxCy służy sensor optyczny o rozdzielczości 0,1 % dla CO2 oraz 1 ppm dla węglowodorów. Błąd względny pomiaru O2 i CO nie przekracza 1 % wskazań, dla pozostałych stężeń 5 %.

góra

Aspirator dwukanałowy ASP-2 II pamiętający

Pomiar:

 • pobór prób umożliwiający ocenę zanieczyszczeń powietrza poprzez ich adsorpcję lub absorpcję
 • pobór próbek gazów odlotowych z emiterów różnego rodzaju procesów technologicznych

Opis: ...

(rozwiń)

Aspirator jest kompaktowym urządzeniem zawierającym układ pochłaniacza wilgoci, filtr mechaniczny, zwężkę pomiarową, układ mechanicznego stabilizatora przepływu oraz wewnętrzną pompę. Przepływ mierzony jest poprzez pomiar różnicy ciśnienia przepływającego gazu za i przed zwężką pomiarową. Zakres pomiarowy natężenia przepływu dla jednego kanału wynosi 10 - 70 dm3/h, dokładność wskazań 0,1 dm3/h. Temperatura pracy urządzenia od 5 do 50°C.

góra

Chromatograf Gazowy GC/MS Clarius 500

Pomiar:

 • analiza jakościowa i ilościowa substancji o masach cząsteczkowych 1-1200 Da

Opis: ...

(rozwiń)

Konfiguracja urządzenia zrealizowana przez producenta umożliwia analizę zawartości związków organicznych w spalinach w tym dioksyn i furanów.

góra

Analizator Lotnych Związków Organicznych JUM

Pomiar:

 • ciągły pomiar całkowitej koncentracji LZO w próbce gazowej

Opis: ...

(rozwiń)

Analizator Model 3-300A jest bardzo czułym monitorem sumy LZO. Jest używany do pomiarów śladowego zanieczyszczenia węglowodorami w zakresie ppm przy wykorzystaniu metody detekcji płomieniowo - jonizacyjnej (FID). Paliwem do zasilania płomienia w detektorze jest 100 % wodór, z tłem zawierającym mniej niż 0,5 ppm LZO, przeliczonych na metan. Zakres dopuszczalnych temperatur pracy wynosi 5 do 430°C.

góra

Automatyczny pyłomierz grawimetryczny Emiotest 2598

Pomiar:

 • pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w kanale zamkniętym,
 • niezależny pomiar prędkości lokalnych gazu w badanym kanale,
 • pomiar zawilżenia gazu.

Opis: ...

(rozwiń)

Zestaw pyłomierza składa się z trzysegmentowej, aspiracyjnej sondy prędkościowej, separatorów pyłu do filtracji wewnętrznej typu FG30 oraz FT50, separatora pyłu do filtracji zewnętrznej typu FZ80/100, sondy temperaturowej o zakresie 600°C, separatora wilgoci, modułu higrometru, jednostki sterującej E2598, zespołu zaworów regulacyjnych do izokinetyczności, zbiornika wyrównawczego oraz agregatu zasysającego AZ-15.

góra