Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Stypka Tomasz
Pilawska Małgorzata
Wrona Jan
Porzuczek Jan
Olek Małgorzata
Sacharczuk Jacek
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Studia doktoranckie

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999


Dr inż.
Jan WRONAbudynek 10-34 ("Houston")
pok. 222

konsultacje:
po uprzednim uzgodnieniu na e-mail

tel: 012 628 28 19
email: jwrona@pk.edu.pl

Staże / Szkolenia
Publikacje
Wdrożenia / Nauka w Praktyce
Nagrody
Wykładane przedmioty

Staże / Szkolenia

STAŻE
 • Staż naukowo-techniczny w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes wśród małopolskich pracowników naukowych sposobem na wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm".
 • Udział w projekcie „Wiedza, praktyka, współpraca – klucz do sukcesu w biznesie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.
  W okresie od 2013-08-01 do 2013-12-31 i od 2014-02-01 do 2014-02-28. „Opracowanie układu przeniesienia napędu z integralnym układem sterowania do przepustnic central klimatyzacyjnych z wymiennikami periodycznymi oraz stanowiska do ich badań”.

SZKOLENIA
 • Udział w szkoleniu „Przedsiębiorczości” (Certyfikat Nr 14/07/11) w ramach projektu „Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes wśród małopolskich pracowników naukowych sposobem na wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm” oraz „Wycena i transfer technologii” organizowanym w ramach projektu ”3xP: Pomysł-Potencjał-Przedsiębiorca” współfinansowanego ze środków EFS.
 • Udział w szkoleniu „Minimalizacja osadów ściekowych – nowe technologie” Realizowane w ramach projektu „Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej, Najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych inżynierów. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kraków 08.12.2011.
 • Udział w szkoleniu „Procedury upowszechniania wyników badań naukowych w zintegrowanym systemie wdrażania RDW w Polsce” Realizowane w ramach projektu „Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej, Najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych inżynierów. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kraków 17-20.09.2012.
 • Udział w szkoleniu „Nowe systemy zagospodarowania i recyklingu odpadów stałych w dużych i średnich aglomeracjach”, Sztokholm 25-26.01.2013.
 • Udział w szkoleniu „Nowe techniki oceny i prognozowania zmian jakości wód w jeziorach”. Szwajcaria 05-05.12.2013.
 • Udział w szkoleniu „Nowoczesne metody nauczania – platforma MOODLE”, 07-21.05.2013.
  Realizowane w ramach projektu „Politechnika XXI wieku” współfinansowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
 • Udział w szkoleniu:
  - Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji.
  - Projektowanie programu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem efektów kształcenia.
  - Weryfikacja kształcenia, zaliczenie przedmiotu i ustalanie oceny, przykłady rozwiązań w uczelniach krajowych i zagranicznych.
  Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kraków 22.03.2013.
 • Udział w szkoleniu „Metody termicznego przekształcenia odpadów komunalnych jako element nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami”, Austria 17-21.06.2013.
góra

Publikacje

 • Wrona,J., Taler,D., Prymon,M. (2015) "Maszyny Stirlinga jako urządzenia do prowadzenia procesu skojarzonej produkcji energii oraz realizacji alternatywnych obiegów chłodniczych. Stirling machines working as devices for energy production in cogeneration and realization of refrigerant circuits.", Rynek Energii, Nr 5(120), ss.42-52

 • Streszczenie: ...
  Maszyny Stirlinga mogą stanowić realną alternatywę do stosowanych obecnie technologii silników cieplnych oraz urządzeń chłodniczych. Zapomniana, niemal dwustuletnia konstrukcja, która w chwili swojego powstania przerastała możliwości ówczesnej technologii przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Potwierdza to coraz większa liczba wdrożeń komercyjnych w różnych dziedzinach techniki od urządzeń chłodniczych po silniki przemysłowe. Postęp w dziedzinie inżynierii materiałowej, szczególnie od drugiej połowy XX wieku oraz rozwój techniki komputerowej, i co za tym idzie możliwość stosowania numerycznych metod obliczeniowych spowodował, że większość problemów technicznych sprzed ponad wieku ma obecnie charakter historyczny. W artykule przedstawiono opracowane przez autorów wybrane rozwiązania konstrukcyjne agregatu kogeneracyjnego oraz chłodziarki opartych na obiegu Stirlinga. W celu wyznaczenia wymiarów poszczególnych elementów urządzeń opracowano model matematyczny z dyskretyzacją czasu korzystając z analizy Schmidt'a.

  Strona wydawnictwa

 • Wrona,J. (2014) "Cogeneration unit ACSS1 with Stirling engines as an alternative for generators-powered by internal combustion engines. Agregat kogeneracyjny ACSS1 z silnikiem stirlinga jako alternatywa dla agregatów napędzanych silnikami ze spalaniem wewnętrznym.", Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R.7, Nr 3(24), ss.544-556

 • Streszczenie: ...
  W artykule przedstawiono agregat kogeneracyjny napędzany silnikiem Stirlinga, jako alternatywę dla agregatów napędzanych silnikami ze spalaniem wewnętrznym. Mimo iż od zbudowania pierwszej maszyny Stirlinga upłynęło 200 lat, nie jest on konstrukcją tak znaną i powszechną jak silniki oparte na obiegu Diesla czy Otto. Głównymi powodami takiego stanu rzeczy były do niedawna przede wszystkim trudności materiałowe i skomplikowany opis termodynamiczny. Postęp w inżynierii materiałowej umożliwił rozwiązanie większości problemów związanych z materiałami a opracowywane modele matematyczne pozwalają na dokładne opisy zjawisk zachodzących podczas pracy urządzenia. Maszyny Stirlinga pierwotnie zostały zbudowane jako silniki, jednakże podczas rozwoju tej technologii pojawiły się urządzenia chłodnicze oraz pompy ciepła. Ze względu na wysoką sprawność energetyczną, cichsza pracę, oraz stosunkowo niski poziom emisji zanieczyszczeń silniki Stirlinga znajdują dziś coraz szersze zastosowania min. w kogeneracji, w okrętach podwodnych oraz są obiecującym rozwiązaniem dla napędów hybrydowych. Perspektywiczne jest zastosowanie silników Stirlinga w kotłach dla mikrokogeneracji. W tego typu kotłach znajdują zastosowanie niewielkie silniki o mocy do kilku kWe. Ze względu na swoje własności silniki Stirlinga mogą stanowić tutaj doskonałą alternatywę dla silników ze spalaniem wewnętrznym.

  Abstract: ...
  The article portrays a cogeneration unit powered by Stirling cycle engine as an alternative to units powered by internal combustion engines. Despite the fact that 200 hundred years have past since the construction of the first Stirling engine, it is still not as popular and known as the Diesel cycle engine. The main reasons for the stagnation until recently were material shortcomings and complicated thermodynamic description. The progress in material engineering brings solution to most problems associated with the material imperfections and the mathematical models developed, allow for exact description of the processes occurring during the cycle of the working machine. Initially, Stirling cycle machines were designed as engines but as the technology was being developed, cooling devices and heat pumps appeared. Because of their high energy output, quietness and relatively low pollution emission levels, Stirling engines find wide applications in our time, most likely in cogeneration, in submarines, and they are most promising in hybrid propulsion. In perspective, Stirling engines shall be employed in cogeneration system boilers. In such boilers only small engines of only several kWe may be employed. Stirling cycle engines because of the many favourable attributes they possess, represent an excellent alternative to internal combustion engines.

  Strona wydawnictwa

 • Wrona,J. (2014) "Stirling machines selected design issues and problem solutions based on the cooling appliance design example.", Aktualne zagadnienia energetyki: praca zbiorowa. T. 3, ss.359-372

 • Abstract: ...
  Cooling systems based on Stirling cycle are an excellent alternative to commonly used cooling systems employing Linde cycle. The article touches on problems manifesting themselves in the designing process of cooling appliances using Strling cycle and the methods of resolving the problems. Until the first half of the 20th century the main obstacle in the design of such systems were the shortcomings in composite materials necessary to engineer the systems and also a very complicated thermodynamic description. Scientists and engineers are presently rediscovering the concept of a Stirling cycle because of the positive attributes it possesses. Its high energy efficiency, relatively simple and compact design, power source flexibility or inoffensive working medium are ideal attributes in contemporary conditions. The advancement in material technology makes it possible for the almost 200 years old idea of Stirling cycle to be revived in our times. Thermodynamic mathematical model has been compiled with an inclusion of the discretiza-tion during the designing process to be able to designate the size of all individual elements like: the heat exchanger, the regenerator, cylinders, the piston stroke or phase shift. Schmidt's analysis for Stirling engines is the primary and simple tool for the initial size assessment. More realistic results can be obtained assuming that an adiabatic change takes place in the cylinders. An innovative design of a kinematic pair; piston- cylinder has been shown working in technically dry friction conditions.

  Artykuł on-line

 • Wrona,J. (2014) "An introduction to an installation for the production of alternative fuels from waste polyolefin. Instalacja do produkcji wysokoenergetycznego alternatywnego paliwa z odpadowych poliolefin.", Czasopismo Techniczne. Środowisko, Ś-1, ss.65-72

 • Streszczenie: ...
  Odpady z tworzyw sztucznych to materiał, który może być nie tylko wielokrotnie przetwarzany na inne produkty, ale również poprzez spalanie można odzyskać zawartą w nim energię. W artykule przedstawiono instalację do termicznej utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych (poliolefin). Umożliwia ona wytworzenie dwóch wysokoenergetycznych produktów karbonizatu oraz regeneratu.

  Abstract: ...
  Plastic waste is material that can not only be repeatedly processed into other products, but also the energy contained within it can be recovered through burning. This article presents an installation for thermal utilization of waste plastics. The installation allows the production of high energy fuel from waste polyolefin.

  Artykuł on-line

 • Prymon,M., Wrona,J. (2012) "Obieg Stirlinga jako alternatywa w budowie urządzeń chłodniczych", Czasopismo Techniczne, Nr 4-Ś/2013, ss.157-165

 • Streszczenie: ...
  W artykule opisano podstawy teoretyczne działania urządzeń chłodniczych opartych na obiegu Stirlinga. Urządzenia tego typu mogą być alternatywą do stosowanych obecnie powszechnie chłodziarek realizujących obieg Linde. Przedstawiono zastosowanie analizy Schmidt'a wykorzystywanej w celu wstępnego wymiarowania tego typu urządzeń. Podano podstawowe zależności oraz opisano algorytm modelowania obiegu termodynamicznego Stirlinga. Analizę termodynamiczną obiegu chłodniczego Stirlinga uzyskaną z analizy Schmidta, gdzie cylindry traktowane są jako przestrzenie izotermiczne, porównano z wynikami otrzymanymi dla tego samego urządzenia przy założeniu, że cylindry stanowią przestrzenie adiabatyczne.

  Abstract: ...
  The paper presents the theoretical basis of refrigeration equipment based on the Stirling cycle. Devices of this type may be an alternative to the now commonly used in refrigerating realizing circulation of Linde. The authors presents of analysis of Schmidt, which was used for the initial sizing of refrigerator devices. Dependencies and provides basic modeling algorithm described Stirling thermodynamic cycle. Thermodynamic analysis of the Stirling refrigeration cycle obtained from the analysis of Schmidt, where the cylinders are treated as isothermal spaces compared with the results obtained for the same device, assuming that the cylinders are spaces adiabatic.

  Artykuł on-line

 • Prymon,M., Wrona,J., Zborowski,A. (2012) "Symulacja opromieniowanego wymiennika ciepła do zastosowań w aparacie do badań zużycia erozyjnego", Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB: Maintenance Problems, Nr 2, ss.133-144

 • Streszczenie: ...
  W artykule przedstawiono obliczenia modelowe opromieniowanego wymiennika ciepła przeznaczonego do podgrzewania powietrza zasilającego dysze aparatu, służącego do badania odporności na ścieranie materiałów konstrukcyjnych w podwyższonych temperaturach. Przedstawiono uproszczony model wymiennika, którego wyniki porównano z symulacją numeryczną 3D uwzględniającą zarówno wymianę ciepła przez promieniowanie, jak i konwekcję swobodną. Wyniki otrzymane z obliczeń modelowych stanowiły podstawę do zaprojektowania instalacji wyposażonej w odpowiedni wymiennik ciepła, który będzie podgrzewał powietrze do 650°C.

  Abstract: ...
  The article presents the model calculation of the radiated heat exchanger intended for the heating of the air supplied to the jets of an apparatus used for testing the resistance of construction materials to scrubbing in the increased temperature. The simplified model of the exchanger is presented, and the outcomes of the calculations are compared to the 3D numeric simulation considering the heat exchange by both radiation and free convection. The results from the computer calculations were a basis for the design of the plant with a proper exchanger that will heat the air up to the 650°C.

  Artykuł on-line

 • Kozioł,S., Zborowski,A., Wojtas,K., Wrona,J. (2012) "Koncepcja systemu do badania sprawności i bezpieczeństwa wentylacyjnych układów odzysku ciepła / The concept of the system for testing the efficiency and safety of the ventilation systems for heat recuperation", Problemy eksploatacji - Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB: Maintenance Problems, Nr 1, ss.57-68

 • Streszczenie: ...
  W artykule przedstawiono koncepcję systemu do badania wymienników stosowanych do odzysku ciepła w układach wentylacji i klimatyzacji budynków. Składa się on z dwóch klimatyzowanych komór odtwarzających parametry atmosfery znajdującej się na zewnątrz budynku i wewnątrz oraz odpowiednich układów sterujących i pomiarowych. Służy do wyznaczania sprawności temperaturowej i wilgotnościowej rekuperatorów w różnych warunkach pracy oraz charakterystyk przepływowych i szczelności.

  Abstract: ...
  The article presents the concept of the system for testing the recuperators used for recuperation of heat in the ventilation and air-conditioning systems of buildings. It consists of two air-conditioned chambers that recreate the parameters of the atmosphere in and out of the building and of relevant systems for control and measurement. It is used for estimation of the temperature and humidity efficiency of the recuperators in different work conditions and for calculation of the flow and tightness characteristics.

  Artykuł on-line

 • Prymon,M., Wrona,J. (2011) "Analiza ekonomiczna wykorzystania agregatu kogeneracyjnego zbudowanego z wykorzystaniem silnika Sterlinga / Economic Analysis of the Use of Co-Generation Unit with Sterling Engine", Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 5/Vol.42, ss.190-193

 • Streszczenie: ...
  Przedstawiono analizę efektywności zastosowania źródła wytwarzającego w skojarzeniu energię elektryczną i ciepłą wodę użytkową na potrzeby obiektu hotelowego.

  Abstract: ...
  An analysis of the effectiveness of an energy source application is presented. The source can produce a combination of electricity and hot water for the hotel building.

  Strona Wydawnictwa

 • Prymon,M., Wrona,J. (2011) "Współczesne zastosowania maszyn Stirlinga", Rynek Instalacyjny, Nr 12, ss.29-32

 • Streszczenie: ...
  Maszyny Stirlinga zostały pierwotnie zbudowane jako silniki, a wraz z rozwojem tej technologii stosowane są również jako chłodziarki i pompy ciepła. Liczne zalety tego rozwiązania sprawiają, że staje się ono realną alternatywą dla stosowanych obecnie klasycznych technologii. Artykuł przedstawia historię maszyn Stirlinga, teoretyczne podstawy ich działania oraz zastosowaniach dawniej, obecnie i w niedalekiej perspektywie.

  Strona Wydawnictwa

 • Kandefer,S., Bulewicz,E.M., Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W., Wrona,J., Porzuczek,J., Olek,M., Chrupek,S., Dzikowska,J. (2007) "Sludge for Heat - European Project Presentation", Proceedings of Polish-Swedish seminars, Cracow March 17-18, 2005. Integration and optimisation of urban sanitation systems. E.Plaza, E.Levlin, (Editors) TRITA-LWR.REPORT 3018, eport No 13, pp.61-70

  Artykuł on-line

 • Baron Jerzy, Chrupek,S., Kandefer,S., Olek,M., Pilawska,M., Porzuczek,J., Wrona,J., Żukowski,W. (2005) "Small Scale Incinerator for Biomass, with a Bubbling Fluidized Bed. I. Combustion of Sewage Sludge", Development in Production and Use of New Agrochemicals, Chemistry for Agriculture, Vol.6, pp.756-764

 • Abstract: ...
  Results are presented, obtained when sewage sludge was burned in a purpose-designed industrial installation, comprising a 1.5 MW bubbling fluidised bed combustor. Dried sewage sludge was used in the tests. The combustion process was stable, and since the moisture content of the dried sludge was low, no auxiliary fuel was required. Analysis of the flue gases has shown that the concentrations of SO2 and NOx are somewhat elevated, on account of rather high combined S and N content in the sludge. The results have confirmed that the technological solutions used were correct and that they can be used for economically effective and ecologically safe local disposal of wastes by thermal utilisation.

  Artykuł on-line

 • Kandefer,S., Bulewicz,E.M., Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W., Wrona,J., Porzuczek,J., Olek,M., Chrupek,S. (2005) "Sewage Sludge Incineration in an Atmospheric Fluidized Bed Combustor", The 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hangzhou, China, May 10-13

 • Strona Wydawnictwa

 • Baron,J., Bulewicz,E.M., Chrupek,S., Kandefer,S., Olek,M., Pilawska,M., Porzuczek,J., Wrona,J., Żukowski,W. (2005) "Sludge for Heat - CO-Combustion of Sewage Sludge with Biomass Wastes in an Atmospheric Bubbling FBC", Eighth International Conference on Energy for a Clean Environment, CleanAir, 27-30 June, 2005, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon-Portugal, Book of Abstracts, p.116

 • Abstract: ...
  Some of the very damp sludge can be partly replaced by the second waste fuel, irrespective of its physical state (solid, liquid or gaseous). Candidate supporting fuels are, e.g., the biomass by-products of the maintenance of vegetation within the city (street trees, parks, etc.), partly segregated municipal solid waste (MSW), or even animal waste. A pilot installation, 1 Mw, was designed, with some of the heat produced employed in the gas cleaning system and for heating the premises used by the technical staff and for providing hot water. The combustor is equipped with feed systems for the sewage sludge and for the supporting fuels. An automatic process control system was developed. The effect of bed temperature and air excess on the flue gas composition and the degree of mineralisation of the sewage sludge was assessed. The flue gas concentrations monitored were: O2, CO, NO, NO2, and SO2 (using ECOM®-SG Plus instrument, with electrochemical sensors), VOCs (JUM® working on the FID principle). The mean flue gas concentrations of CO and VOC were 200 ppm and 124 mg/cu m respectively. The presence of SO2 and NOx was due to the presence of combined sulfur and nitrogen in the fuel, most likely in organic form. This is an abstract of a paper presented at the 30th International Symposium on Combustion (Chicago, IL 7/25-30/2004).

 • Schnotale,J., Wrona,J., Gołąb,A. (2003) "Wyniki kompleksowych badań bezolejowej sprężarki ziębniczej", Chłodnictwo, Nr 4, ss.16-22

 • Streszczenie: ...
  Praca zawiera wyniki kompleksowych badań energetycznych i tribologicznych prototypowej bezolejowej sprężarki tłokowej, wyposażonej w unikalne skojarzenie ślizgowe tłok-cylinder, umożliwiające pracę w warunkach tarcia technicznie suchego. Badania energetyczne zostały przeprowadzone z czynnikiem R134a. Z kolei badania tribologiczne pozwoliły ocenić zaproponowaną technologię otrzymywania powłok gładzi cylindra o odpowiednich parametrach tribologicznych, mającą duży wpływ na trwałość nowego skojarzenia tłok-cylinder. W nowym rozwiązaniu konstrukcyjnym węzła kinematycznego cylinder-pierścienie tłokowe, gładź cylindra wykonano ze stopu aluminium pokrytym warstwą A12O3 a pierścienie tłokowe z kompozytu na bazie PTFE.

  Abstract: ...
  This paper presents results of the energetical and tribological experimental investiga-tion of the non-lubricated reciprocating compressor. The oil-free compressor has been tested on a laboratory test ring with a series of ecological refrigerants including R134a. The non-lubricated sliding couples consist of the cylinder, which was made from aluminium oxide and rings made of the PTFE composite.

  BazTech

 • Schnotale,J., Wrona,J., Gołąb,A. (2002) "Wyniki badań sprężarki tłokowej bezolejowej / Investigation of a non-lubricated reciprocating compressor", X Międzynarodowa Konferencja AIR Conditioning Protection & District Heating, Wrocław-Szklarska Poręba, ss.509-514

 • Strona Wydawnictwa

 • Rup,K., Wrona,J. (1999) "Pomiar przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych", XVII Zjazd Termodynamików: Materiały konferencyjne, T.3 , Zakopane, ss.1167-1176

 • Strona Wydawnictwa

 • Rup,K., Wrona,J. (1999) "Sposób pośredniego pomiaru przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych", II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych

 • Strona Wydawnictwa

 • Borelowski,M., Wołek,M., Wrona,J. (1998) "Badania właściwości bezsmarowych skojarzeń ślizgowych dla sprężarek chłodniczych", Monografia 225: Wybrane zagadnienia ochrony powietrza w inżynierii cieplnej, Nr 225, ss.41-55

 • Strona Wydawnictwa

 • Rup,K., Wrona,J. (1996) "Pomiary lokalnego współczynnika przenikania cieplnej przez ściankę rurki wymiennika", Czasopismo Techniczne Seria Mechanika, Z.2

 • Strona Wydawnictwa

 • Rup,K., Wrona,J., Wais,P. (1996) "Wyznaczanie przewodności cieplnej ortotropowej ścianki rurki", Konferencja Naukowa - Janowice Wydawnictwo Jubileuszowe Politechniki Krakowskiej

 • Strona Wydawnictwa

 • Rup,K., Wrona,J. (1995) "Pomiar czułości przepływomierza cieplnego", VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Metrologia w Technikach Wytwarzania, Rzeszów

 • Strona Wydawnictwa

 • Rup,K., Wrona,J. (1995) "Sposób wyznaczania współczynnika wnikania ciepła na powierzchni rurek wymiennika", Materiały IX Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, T.II, Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Augustów

 • Strona Wydawnictwa

góra

Wdrożenia / Nauka w Praktyce

STUDIA PODYPLOMOWE
 • Studia podyplomowe „Zarządzanie Środowiskowe – ISO 14000” Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK
CERTYFIKATY:
 • Certyfikat ASYSTENTA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO nr 53/Środ. wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
 • Autodest Certificate of Completion nr 2105260 – Modelowanie 3D w programach: AutoCAD R14, 2000 lub 2000i wydany przez Altkom Akademia S.A. (Autodesk Authorized Training Center).
 • Zaświadczenie Nr 20/DA/PC07-04/Z16/99 o uczestniczeniu w szkoleniu:
  "Budowa i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w laboratorium – akredytacja laboratoriów badawczych wg EN 45001" wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (organizowane i przeprowadzone przez kierownika Systemu Jakości w Federalnym Instytucie Badań i Rozwoju Materiałów EMPA – Szwajcaria).
 • Certyfikat ASYSTENTA JAKOŚCI Nr 3811 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:
 • Projekt badawczy nr PB752/T10/97/12, „Opracowanie metody pomiaru pośredniego przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych”, nr umowy 8T10B02812, lata realizacji 1997-1999, główny wykonawca.
 • Projekt badawczy 7S 201 063 05. „Nowe materiały skojarzeń ślizgowych umożliwiające ograniczenie emisji ozonodestrukcyjnych dla jonosfery freonów”, Nr umowy PB0771/S2/93/05, Politechnika Krakowska Kraków.
 • Projekt badawczy nr PB434/T10/96/11, „Nowa generacja zaworów roboczych sprężarek na czynniki ziębnicze ekologiczne”, nr umowy 8T10B04411, 1996-2000.
 • Program Ramowy NNE5/2001/468, Sludge for Heat, lata realizacji 2003-2005.
 • Projekt badawczy PB KBN Ś5/116/SPB/2003 „Osady na ciepło”.
 • N R14 0010 04, Optymalizacja instalacji i technologii spalania osadów ściekowych, wykonawca, 2008-2011.
 • Udział w realizacji projektu Ś-4/349/DS-M/2011 „Małe urządzenie chłodnicze realizujące obieg Stirlinga”.
 • Udział w realizacji projektu Ś-4/255/DS/2011 „Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów”.
WYBRANE PRACE DLA PRZEMYSŁU:
 • Dokumentacja Prototypu turbiny wiatrowej, Thesla Green Sp. z o.o. - 2013;
 • Dokumentacja rurociągów kotła parowego, projekt WALLSUM – RAFAKO Racibórz (dla HITACHI POWER ENGINEERING) – 2007, 2008;
 • Dokumentacja kotłów fluidalnych: Gołcza, Olecko, Gołdap;
 • Dokumentacja instalacji do termicznej utylizacji poliolefin – Żołynia 2004;
 • Dokumentacja kotła parowego, projekt IVM Ecklo (ekonomizer) – SEFAKO Sędziszów – 2003 (dla Babcok Wilcox Volund);
 • Badania cieplne kolektorów słonecznych, zleceniodawca: firma F.P.H.U. Solar Polska, Produkcja i Montaż Kolektorów Słonecznych, Grzegorz i Eugeniusz Byczek, 38-304 Kryg 272, umowa z PK: Ś-5/312/2003;
 • Badania cieplne prototypu kolektora słonecznego, zleceniodawca: firma „PROREM” sp. z o.o. Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8, zlecenie nr PR000787/00, umowa z PK: Ś-5/590/2000.
góra

Nagrody

 • Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo opracowania technologii, konstrukcji i wdrożenia spalarni osadów ściekowych dla małych i średnich aglomeracji miejskich - 2007
 • Nagroda Rektora PK Zespołowa III stopnia za przygotowanie E-kursu: Podstawy technologii przemysłowych - 2013
góra

Wykładane przedmiotygóra