Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry


Dr inż.
Jacek SACHARCZUKkonsultacje:
Poniedziałek: 9:15 - 11:30
teams b.o.
pok. 116, bud. WIŚiE

tel: 12 628 20 87
e-mail: sacharczuk@wp.pl

Zainteresowania naukowe
Publikacje
Wdrożenia / Nauka w Praktyce
Nagrody
Wykładane przedmioty

Zainteresowania naukowe

 • wykorzystanie i magazynowanie energii słonecznej
 • technologie unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów
góra

Publikacje

 • Sacharczuk,J., Taler,D. (2013) "Wykorzystanie kształtek betonowych lub ceramicznych do magazynowania ciepła pozyskiwanego w instalacji solarnej", Rynek Energii, Nr 4(107), ss.37-42
 • Strona Wydawnictwa

 • Sacharczuk,J., Taler,D., (2013) Rozdział 15 "Wykorzystanie kształtek betonowych lub ceramicznych do magazynowania ciepła pozyskiwanego w instalacji solarnej" w monografii pod redakcją Wiesława Zimy i Dawida Talera pt. "Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, odnawialne źródła energii", ss.207-221

 • Hopkowicz,M. Sacharczuk,J. Pytel,K. (2013) Rozdział 6 "Spalarnia odpadów komunalnych jako źródło ciepła współpracujące z systemem ciepłowniczym" w monografii pod redakcją Wiesława Zimy i Dawida Talera pt. "Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, odnawialne źródła energii", ss.75-87

 • Grabowski,Z., Sacharczuk,J. (2012) "Potencjał energetyczny odpadów komunalnych w regionalnych systemach gospodarki odpadami" w Zarządzanie gospodarką odpadami: Budowa gminnych systemów, Nr PZITS 893/2012, ss.233-245

 • Generowicz,A., Korzeniowska-Rejmer,E., Sacharczuk,J., Tabor,A., Truś,S. (2008) "Analiza LCA" w Zarządzanie Środowiskowe ISO 14000: Tom III Gospodarka odpadami i ochrona gruntów, ss.95-116

 • Generowicz,A., Korzeniowska-Rejmer,E., Sacharczuk,J., Tabor,A., Truś,S. (2008) "Gospodarka odpadami komunalnymi" w Zarządzanie Środowiskowe ISO 14000: Tom III Gospodarka odpadami i ochrona gruntów, ss.11-94

 • Knap,K., Sacharczuk,J. Kulesza,L. (2008) "Obliczenia entalpii skraplania kondensatu powstającego w wyniku ochłodzenia spalin i jej wpływ sprawność kotła oraz weryfikacja doświadczalna", Instal, Nr 10(288), ss.16-18

 • Knap,K., Sacharczuk,J. Kulesza,L. (2008) "Analiza wyników badań gazowego kotła kondensacyjnego", XII International Conference Air Conditioning: Air Protection & District Heating,

 • Grabowski,Z., Sacharczuk,J. (2007) "Analiza katalogu odpadów oraz propozycje jego zmian" w Zarządzanie Gospodarką Odpadami, Nr 853,ss.47-83

 • Kulesza,M., Maludziński,B., Sacharczuk,J., Kulesza,L. (2005) "Metoda symulacji temperatury w zasobniku systemu solarnego", XI International Conference Air Conditioning Protection & District Heating, ss.315-320

 • Kulesza,M., Maludziński,B., Sacharczuk,J., Kulesza,L. (2005) "Weryfikacja metody symulacji temperatury wody w zasobniku systemu solarnego poprzez pomiary w instalacji rzeczywistej", XI International Conference Air Conditioning Protection & District Heating, ss.321-326

 • Grabowski,Z., Sacharczuk,J. (2005) "Gospodarka odpadami komunalnymi miasta Krakowa w świetle planu na lata 2005-2011", VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami: Efektywność Gospodarowania Odpadami, ss.513-522

 • Generowicz,A., Grabowski,Z., Hopkowicz,M., Sacharczuk,J. (2001) "Analiza wielokryterialna systemu gospodarki odpadami w regionie", Seminarium Naukowo-Techniczne: Metody Zagospodarowania i Przeróbki Odpadów i Osadów Ściekowych

 • Grabowski,Z., Sacharczuk,J. (2000) "Analiza celowości odgazowania składowisk odpadów komunalnych na przykładzie dawnego województwa krakowskiego", X Międzynarodowa Konferencja: Budowa i Eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów, ss.163-171

 • Grabowski,Z., Sacharczuk,J. (1999) "Analysis and Prospects for Development of Gas Extraction at Municipal Landfill Sites on the Basis of South Poland Region", Proceedings of Polish – Swedish Seminar Sustainable Municipal Sludge and Solid Waste Handling

 • Sacharczuk,J. (1998) "Możliwości pozyskania energii słonecznej dla celów grzewczych w kolektorach stacjonarnych Wybrane zagadnienia ochrony powietrza w inżynierii cieplnej", Monografia 225; Wybrane zagadnienia ochrony powietrza w inżynierii cieplnej, ss.107-118

 • Grabowski,Z., Sacharczuk,J. (1996) "Koncepcja lokalizacji składowisk odpadów komunalnych w gminach województwa krakowskiego", III Konferencja Naukowo-Techniczna: Zagospodarowanie odpadów z rejonu Krakowa

 • Grabowski,Z., Sacharczuk,J. (1995) "Planowanie gospodarki odpadami na terenach małych gmin o charakterze rolniczym", Konferencja TECHEKO'95: Odpady komunalne i przemysłowe

 • Grabowski,Z., Sacharczuk,J. (1995) "Program gospodarki odpadami w gminach województwa krakowskiego / Waste management and treatment, strategies and methods", International Symposium

 • Pietrzyk,Z., Sacharczuk,J. (1993) "Model kolektora słonecznego w systemie ogrzewania ze ścianą kolektorowo akumulacyjną", XV Zjazd Termodynamików, Materiały konferencyjne tom 2, ss.507-512

 • Sacharczuk,J. (1993) "Ocena możliwoNci wykorzystania powietrzno-aktywnych systemów słonecznych z ceramiczną ścianą akumulacyjną", Wydziałowa konferencja naukowa WISiW: Współczesne problemy inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska, Cz.II Referaty Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony powietrza, ss.101-109

 • Sacharczuk,J. (1993) "Wykorzystanie analizy LCA do oceny oddziaływania opakowań produktów przemysłu mleczarskiego na środowisko", XII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy Gospodarki Energii w Przemyśle Mleczarskim
góra

Wdrożenia / Nauka w Praktyce

Autor lub współautor ekspertyz i studiów w zakresie ochrony środowiska w tym: ok. 200 raportów o oddziaływaniu na środowisko inwestycji realizowanych w różnych branżach:

 • obiekty i instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (większość wykonanych opracowań)
 • obiekty infrastrukturalne (inwestycje drogowe, parkingi, systemy ciepłownicze oczyszczalnie ścieków)
 • Obiekty i instalacje przemysłowe (małe i średniej wielkości)
 • Obiekty hodowli zwierząt

oraz studiów wykonalności, wniosków o pozwolenie zintegrowane, operatów ochrony powietrza, planów gospodarki odpadami oraz ocen strategicznych oraz analiz lokalizacyjnych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów

góra

Nagrody

2009 r. nagroda zespołowa I stopnia J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne

góra

Wykładane przedmioty

 • Raporty ocen oddziaływania na środowisko
 • Urządzenia mechaniczne i elektryczne
 • Pompy i wentylatory
 • Gospodarowanie odpadami
 • Termiczne unieszkodliwianie odpadów
 • Proekologiczne metody unieszkodliwiania odpadów
 • Słoneczne systemy grzewcze
góra