Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry

Badania własne
Działalność statutowa
Projekty badawcze własne, promotorskie i habilitacyjne
Projekty rozwojowe
Umowy z podmiotami gospodarczymi

Badania własne

2010

Badania możliwości kalcynacji popiołów kostnych po energetycznym wykorzystaniu odpadów mięsnych

więcej ...

dr inż. Małgorzata Olek

2009

Badania podstawowych właściwości złoża fluidalnego

więcej ...

dr inż. Małgorzata Olek

2008

Zastosowania technologii fluidalnej w inżynierii środowiska – kontynuacja
Część IV - Badania powstawania N2O w systemach SNCR dla FBC

więcej ...

dr inż. Małgorzata Pilawska

2007

Zastosowania technologii fluidalnej w inżynierii środowiska

więcej ...

dr inż. Małgorzata Pilawska

2006

Zastosowanie technologii fluidalnej w inżynierii środowiska – kontynuacja

więcej ...

dr inż. Małgorzata Pilawska

2005

Zastosowania technologii fluidalnej w inżynierii środowiska
Część I – Badania odpadów typu RDF

więcej ...

Pilawska

2004

Badania procesów spalania w złożu fluidalnym - kontynuacja
1. Charakterystyka badanych odpadów organicznych i ich źródła powstawania
2. Analiza wyników badań eksperymentalnych spalania substancji odpadowych w złożu fluidalnym w skali półtechnicznej ze szczególnym uwzględnieniem emisji CO2 oraz produktów ubocznych: CO, NOx, CxHy

więcej ...

dr inż. Małgorzata Pilawska

2003

Badania procesów spalania w złożu fluidalnym
1. Charakterystyka badanych odpadów organicznych i ich źródła powstawania
2. Analiza wyników badań eksperymentalnych spalania substancji odpadowych w złożu fluidalnym ze szczególnym uwzględnieniem emisji CO2 i H2O oraz produktów ubocznych: CO, NO, NO2, CxHy

więcej ...

dr inż. Małgorzata Pilawska

Optymalizacja procesów termicznych, urządzeń i systemów sterowania stosowanych w ochronie środowiska
1. Współspalanie osadów ściekowych z odpadową mączką mięsną

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

Nowoczesne metody, technologie i urządzenia do utylizacji odpadów

więcej ...

dr inż. Piotr Gryglaszewski

2002

Lotne odpady organiczne – degradacja termiczna w A FBC

więcej ...

dr inż. Małgorzata Pilawska

2001

Wyznaczanie lokalnych współczynników przejmowania ciepła przy wrzeniu błonowym dla wybranych płynów chłodzących – Część II

więcej ...

dr inż. Artur Guzik

Termiczna utylizacja lotnych odpadów organicznych

dr inż. Małgorzata Pilawska

góra

Działalność statutowa

2015

Badania układów solarnych
Część I - Diagnostyka pracy instalacji solarnych

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2014

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Część X - Spalanie biomasy inertyzowanej biologicznie

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2013

Badanie termicznego rozkładu wybranych chloropochodnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych w reaktorze fluidyzacyjnym

więcej ...

dr inż. Małgorzata Olek

2013

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Część IX - Współspalanie odpadów w złożu fluidalnym

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2012

Utylizacja odpadów przemysłowych i komunalnych z odzyskiem energii i surowców z pozostałości poutylizacyjnychh

więcej ...

dr inż. Małgorzata Olek

2012

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Część VIII - Termiczna utylizacja materiałów ściernych (papiery, krążki, taśmy)

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2011

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Część VII - Współspalanie odpadów w złożu fluidalnym

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2010

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Część VI - Współspalanie odpadów w złożu fluidalnym

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2009

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Część V - Współspalanie odpadów w złożu fluidalnym

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2008

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Część IV - Współspalanie odpadów w złożu fluidalnym

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2007

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Część III - Spalanie odpadów laminatowych

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2006

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów - Część II

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2005

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Część I – współspalanie odpadów w złożu fluidalnym

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2004

Zagadnienia nieustalonych procesów termodynamicznych - kontynuacja
1. Utylizacja w złożu fluidalnym tworzyw sztucznych

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2003

Zagadnienia nieustalonych procesów termodynamicznych - kontynuacja
1. Utylizacja w złożu fluidalnym tworzyw sztucznych 2. Układy sterowania paleniskami i utylizatorami fluidalnymi

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2002

Zagadnienia nieustalonych procesów termodynamicznych
1. Nieustalona wymiana ciepła w procesach technologicznych
2. Spalanie w złożu fluidalnym węglowodorów o wysokich szybkościach spalania
3. Identyfikacja systemu cieplnego

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2001

Opracowanie metodyki i korelacji danych przebiegu procesu spalania uwzględniających dynamikę układu pomiarowego
1. Wstępna selekcja mierzonych parametrów podlegających korekcji
2. Opracowanie metodyki korekcji dla poszczególnych mierzonych wartości
3. Sporządzanie tablic korekcyjnych dla poszczególnych mierzonych parametrów

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

Stan i tendencje krajowej oferty elementów automatyki cieplnej - kontynuacja

więcej ...

dr inż. Marcin Borelowski

Sprężarka bezsmarowa z zaworami nowej generacji czynników ekologicznych – kontynuacja

więcej ...

dr inż. Jan Wrona

2000

Technologie proekologiczne w technice cieplnej i ochronie powietrza
1. Opracowanie metodyki korelacji danych przebiegu procesu spalania uwzględniających dynamikę układu pomiarowego
2. Modelowanie własności termofizycznych mieszanin dwuskładnikowych – kontynuacja
3. Stan i tendencje krajowej oferty elementów automatyki cieplnej
4. Sprężarka bezsmarowa z zaworami nowej generacji dla czynników ekologicznych:
  a. rozwiązanie konstrukcyjne
  b. program badań

więcej ...

dr inż. Małgorzata Pilawska

Wyznaczanie lokalnych współczynników przejmowania ciepła przy wrzeniu błonowym dla wybranych płynów chłodzących – Część I

więcej ...

dr inż. Artur Guzik

góra

Projekty badawcze własne, promotorskie i habilitacyjne

2008-2009

Optymalizacja pracy kotła fluidalnego w warunkach niestacjonarnych

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2003-2007

Spalanie osadów ściekowych w pęcherzowym złożu fluidalnym

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2003-2006

Spalanie odpadów zwierzęcych w pęcherzowych paleniskach fluidalnych

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

góra

Projekty rozwojowe

2008-2011

Optymalizacja instalacji i technologii spalania osadów ściekowych

więcej ...

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2003-2005

Osady na ciepło (Sludge for Heat)

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2001-2003

Rozkład odpadowych substancji organicznych w palenisku fluidalnym

więcej ...

prof.dr hab.inż. Elżbieta M. Bulewicz

1998-2001

Numeryczne modelowanie zagadnień termosprężystości z uwzględnieniem danych obarczonych błędami

więcej ...

prof.dr hab.inż. teresa Styrylska

1998-2000

Utylizacja węglowodorów i pochodnych w palenisku fluidalnym

więcej ...

dr inż. Małgorzata Pilawska

1996-2000

Nowa generacja zaworów roboczych sprężarek ziębniczych na czynniki ziębnicze ekologiczne

więcej ...

prof.dr hab.inż. Mieczysław Wołek

góra

Umowy z podmiotami gospodarczymi

2005

Współspalanie makuchów z węglem kamiennym w paleniskach rusztowych kotłów energetycznych

prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer

2003-2005

Badanie sprawności i pomiar emisji związków nieorganicznch i organicznych z dopalacza katalitycznego dla oddziału "FORMET" w Dębicy

dr inż. Małgorzata Pilawska

2001-2003

Opracowanie parametrów technologicznych i procesowych utylizacji odpadów mięsnych w palenisku fluidalnym - KFD

dr inż. Małgorzata Pilawska

góra